Στρατηγική

Στόχοι της Εταιρείας μας είναι:


 1. Η συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας μας και τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που εφαρμόζονται στο πεδίο δραστηριότητάς μας
 2. Η αύξηση της αξίας και των ικανοτήτων των εργαζομένων της εταιρείας μας, μέσω εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης
 3. Η διατήρηση υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων ώστε να ανταποκρινόμαστε σε νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικές πρακτικές
 4. Η διαρκής αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας
 5. Η βελτίωση της παραγωγικότητας
 6. Η μείωση του κόστους σε όφελος του πελάτη
 7. Η διαρκής βελτίωση των κρίσιμων διεργασιών του Συστήματος Ποιότητας.
Oλοκλήρωση Ενεργειακών και Βιομηχανικών Έργων, στη Μελέτη και Εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και στην κατασκευή ολοκληρωμένων Ενεργειακών Έργων και Υποδομών.
 
 
Στρατηγική μας 

Σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας μας , η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015 και EN ISO 14001:2015. Η στρατηγική μας, συνίσταται στην:
 • Προσπάθεια για εκτέλεση άρτιων τεχνικά έργων
 • Ικανοποίηση απαιτήσεων των πελατών μας
 • Ελαχιστοποίηση έως και εκμηδενισμό ατυχημάτων κατά την εκτέλεση των έργων μας
 • Χρήση άριστων υλικών και πρώτων υλών
 • Σχολαστικό έλεγχο όλων των χαρακτηριστικών των εκτελούμενων έργων
 • Δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.
 
Image

Υψηλή ποιότητα κατασκευής ολοκληρωμένων Ενεργειακών Έργων και Υποδομών

Image
Image