Μελέτη, κατασκευή & εγκατάσταση συστήματος ελέγχου και προστασιών ικριώματος πυκνωτών στον ΑΣΠ Παραγωγής Λέσβου & Καρπάθου